شرکت پژوهش صنعت آب در زمینه ارزیابی زیست محیطی پروژه ها و طرح های زیست محیطی و نیز تنظیم دستورالعمل های های مدیریت پسماند آماده ارائه خدمات به سازمانها و صنایع محترم میباشد. در زیل جهت اشنایی بیشتر مروری بر تعریف ارزیابی زیست محیطی و مدیریت پسماند مینماییم:

ارزیابی اثرات زیست محیطی فرایند رسمی است که برای پیش بینی پیامدهای زیست محیطی (مثبت یا منفی) از یک طرح، سیاست، برنامه، و یا پروژه قبل از تصمیم به حرکت به جلو با اقدام پیشنهادی است. ارزیابی تأثیر رسمی ممکن است در قواعد روش اجرایی در مورد مشارکت عمومی و مستندات از تصمیم گیری کنترل شود، و ممکن است موضوع بررسی قضایی باشد. ارزیابی اثرات ممکن است اقداماتی برای تنظیم اثرات به سطح قابل قبول و یا بررسی راه حل‌های جدید فناوری پیشنهاد دهد.
هدف از این ارزیابی مطمئن ساختن تفکر تصمیم گیرندگان جهت فکر کردن به اثرات زیست محیطی در زمان تصمیم گیری در هر صورت، در زمان پیشرفت با پروژه است. انجمن بین‌المللی ارزیابی اثرات (IAIA)ارزیابی اثرات زیست محیطی را اینگونه تعریف می‌کند: به عنوان ” فرایند تشخیص، پیش بینی، ارزیابی و کاهش اثرات مربوط بیوفیزیکی، اجتماعی، و دیگر اثرات مربوط به پیشرفت پیشنهادهای قبلی در اثر تصمیمات گرفته شده و تعهدات ایجاد شده.[۱] EIAs در این موضوع منحصر به فرد هستند که پایبندی به یک نتیجه زیست محیطی از پیش تعیین شده نیاز نیست، بلکه آن‌ها به این نیاز دارند که تصمیم گیرندگان در تصمیم‌های خود ارزش‌های زیست محیطی را به حساب آورند و آن تصمیم را با مطالعات محیطی کامل و با جزئیات و نظرات عمومی در اثرات بالقوه زیست محیطی توجیه کنند.

مدیریت پسماند و یا مدیریت زباله:مدیریت جمع آوری، حمل و نقل، پردازش، بازیافت و یا دفع و انهدامزباله‌ها (مواد زاید) است.