انجام کلیه اندازه گیریهای پارامترهای قدرت با استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات اندازه گیری ممیزی مصرف انرژی الکتریکی و مشاوره در بهینه سازی مصرف برگذاری دوره های آموزشی در بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی