تصفیه فاضلاب لبنیات وصنایع شیر
تصفیه فاضلاب لبنیات و صنایع شیر یکی از پرحجم ترین و آلوده ترین در انواع فاضلاب صنعتی می باشد. تصفیه فاضلاب لبنیات و صنایع شیر ،دارای فرایندی پیچیده با نیاز به بررسی موردی واحد تولیدی، تجربه و تخصص می باشد.

عمده منابع تولید کننده فاضلاب لبنیات و صنایع شیربه شرح موارد زیر است:
CIP خطوط تولید
شستشوی مخازن شیر تولید و مخازن حمل شیر
شستشوی کف سالن تولید
شستشوی تجهیزات تولید
زیر آب دیگهای بخار(نباید با فاضلاب کارخانه مخلوط شود)در تمامی این شستشوها از مقادیر زیادی آب ودر برخی از قسمتها از مواد دترجنت ومحلولهای ضد عفونی کننده استفاده می شود.

براساس رفرنس وتجربیات این شرکت حجم وکیفیت (بارآلودگی) فاضلاب درلبنیات و صنایع شیر به عوامل زیر بستگی بسیار دارد:
1. نوع محصول تولیدی
2.کیفیت وسن تجهیزات بکار رفته در تولید
3.مدیریت سالن تولید
براساس جدول زیر کمیت وکیفیت فاضلاب لبنیات و صنایع شیر

طی چندین پروژه ای که شرکت پژوهش صنعت آب طراح ومجری آن بوده است می توان محدوده کمیت وکیفیت فاضلاب واحدهای تولیدی را تخمین زده وبرمبنای آن طراحی اولیه سیستم تصفیه خانه را انجام داد.

استراتژی تصفیه فاضلاب لبنیات وصنایع شیر در طراحی سیستم تصفیه فاضلاب:کاهش هزینه های اجرایی
کاهش مساحت تحت اشغال تصفیه خانه
هزینه نگهداری پایین وسهولت در راهبری
اخذ استانداردهای زیست محیطی بر اساس آبیاری فضای سبز وکشاورزی

تکنیک مورد استفاده در تصفیه فاضلاب لبنیات و صنایع شیر:


پیش تصفیه شامل:
آشغالگیری
چربی گیری با راکتور PECR
تصفیه بیولوژیکی
شامل:
تصفیه بی هوازی با روش UABR & UAFB
تصفیه هوازی به روش      EAAS & IFAS