تقدیرنامه هاکشتارگاه صنعتی بیهق

کشتارگاه صنعتی بیهق

آمل طیور

آمل طیور

کشتارگاه صنعتی طیور پاک

کشتارگاه صنعتی طیور پاک

 دومین نمایشگاه ارائه دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان

دومین نمایشگاه ارائه دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان

کشتارگاه زرین طیور بیرجند

کشتارگاه زرین طیور بیرجند

انجمن مدیران صنایع

انجمن مدیران صنایع

کشتارگاه صنعتی طیور مقدسی

کشتارگاه صنعتی طیور مقدسی

شرکت شیرین خراسان

شرکت شیرین خراسان

فراورده های غذایی نوبرانه

فراورده های غذایی نوبرانه

شرکت فراورده های لبنی افتخار گلستان

شرکت فراورده های لبنی افتخار گلستان