دوره های آموزشی برگزار شده

ردیف

مکان آموزش

عنوان آموزشی

مدت (ساعت)

زمان

 

1

شركت دزون آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1386

2

شركت پتروشيمي ماهشهر آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1387

1394

3

شرکت فراورده های

غذایی رضوی

آشنایی با راهبری سیستم های  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  و

قوانین محیط زیستی

32 1388

4

شركت مهندسين مشاور

مهاب قدس

 

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1388

5

 

معاونت بهره برداري شركت آب و فاضلاب كشور

 

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1389

6

شركت مهندسين مشاور توس آب

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1390

7

شركت مهندسين مشاور تكاب گستر

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1390

8

شركت مهندسين طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهان آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1391

9

شركت رعدان نيرو آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1391

10

شركت عمراب آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی 16 1392

11

شرکت کشاورزی و صنعتی

شیرین خراسان

آشنایی با راهبری سیستم های  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  و

قوانین محیط زیستی

16 1394

12

انجمن مدیران صنایع خراسان آشنایی با راهبری سیستم های  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  و

قوانین محیط زیستی

8 1394

13

اتحادیه گاوداران خراسان رضوی  

آشنایی با تصفیه فاضلاب در گاوداری ها

 

8 1394