دوره های آموزشی برگزار شده

ردیف

مکان آموزش

عنوان آموزشی

مدت (ساعت)

زمان

 

1

شركت دزونآموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161386

2

شركت پتروشيمي ماهشهرآموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161387

1394

3

شرکت فراورده های

غذایی رضوی

آشنایی با راهبری سیستم های  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  و

قوانین محیط زیستی

321388

4

شركت مهندسين مشاور

مهاب قدس

 

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161388

5

 

معاونت بهره برداري شركت آب و فاضلاب كشور

 

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161389

6

شركت مهندسين مشاور توس آب

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161390

7

شركت مهندسين مشاور تكاب گستر

آموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161390

8

شركت مهندسين طرح و تحقيقات آب و فاضلاب اصفهانآموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161391

9

شركت رعدان نيروآموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161391

10

شركت عمرابآموزش طراحی تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی161392

11

شرکت کشاورزی و صنعتی

شیرین خراسان

آشنایی با راهبری سیستم های  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  و

قوانین محیط زیستی

161394

12

انجمن مدیران صنایع خراسانآشنایی با راهبری سیستم های  تصفیه بیولوژیکی فاضلاب  و

قوانین محیط زیستی

81394

13

اتحادیه گاوداران خراسان رضوی 

آشنایی با تصفیه فاضلاب در گاوداری ها

 

81394