سپتیک تانک

سپتیک تانک

سپتیک تانک یا بطور کلی سپتیک تانکها در واقع سیستم پیش تصفیه در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب های بهداشتی و انسانی میباشند.

فرایند مورد نظر در سپتیک تانکها بیشتر آنوکسیک (Anoxic) یا بی اکسیژن است. با طراحی صحیح میتوان فرایند دنیتریفیکاسیون را در سپتیک تانکها انتظار داشت. معهذا عموما از سپتیک تانکها بعنوان مخزن ذخیره فاضلاب و در برخی مواقع با تعبیه بافل جهت چربی گیری نیز استفاده میشود.

نتیریفیکاسیون

در فرایند نیتریفیکاسیون یون آمونیم توسط میکرو ارگانیسم های هتروتروف به نیتریت و سپس نیترات که فرم پایدارتری از ترکیبات نیتروژن میباشد تبدیل میگردد.

دنیتریفیکاسیون

در این فرایند و تحت شرایط انوکسیک و با استفاده از فعالیت میکروارگانیسمهای اتوتروف نیترات به گار نیتروژن تبدیل و وارد اتمسفر میگردد.

 

قابل استفاده در :

  • صنایع کوچک
  • پارکها و بوستانهای شهری
  • روستاها
  • هتلها و رستورانها
  • باغهای خصوصی جهت آبیاری درختان و فضای سبز
  • مجتمع های مسکونی خصوصی
  • گلخانه ها جهت تصفیه زهاب آبیاری و بازیافت آن
  • مراکز تفریحی، تجاری، اداری و نظامی

 

پژوهش صنعت آب

پژوهش صنعت آب