شرکت پژوهش صنعت آب با بهره گیری از سالها تجربه و اساتید مجرب قادر است کارگاه های آموزشی کوتاه مدت آموزشی زیر را برای واحد های محترم صنعتی و مراکز آموزشی سطح کشور برگذار نماید


1 دوره آشنایی با مبانی تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری
. مدت زمان دوره : 8 ساعت
2دوره آشنایی با راهبری انواع سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی و شهری
مدت زمان دوره: 16 الی 24 ساعت
3دوره آشنایی با مبانی طراحی سیستمهای تصفیه فاضلاب
مدت زمان دوره: 16 ساعت
4 دوره راهبری سیستمهای تصفیه فاضلاب بیولوژیکی.
مدت زمان دوره: 16 ساعت
5 دوره آشنایی با مبانی طراحی سیستمهای تصفیه بیهوازی فاضلاب
مدت زمان دوره: 8 ساعت
6
مدت زمان دوره: 16 ساعت
7دوره مبانی راهبری سیستمهای تصفیه فاضلاب صنایع گوشت و کشتارگاهی
.مدت زمان دوره: 16 ساعت
8دوره مبانی راهبری سیستمهای تصفیه فاضلاب صنایع نساجی
مدت زمان دوره: 8 ساعت
9 دوره مبانی راهبری سیستمهای تصفیه فاضلاب صنایع پوست و چرم
مدت زمان دوره: 8 ساعت
10دوره آموزشی آشنایی مقدماتی با نرم افزار طراحی و شبیه سازی BioWin
مدت زمان دوره : 16 ساعت
11 دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار طراحی و شبیه سازی BioWin
...مدت زمان دوره : 16 ساعت