سیستم IFAS در کارخانه قند شیرین

سیستم IFAS درکارخانه قند شیرین

تصفیه خانه قند شیرین

تصفیه خانه قند شیرین

UASBلبنیات کاله

UASBلبنیات کاله

لبنیات کاله

لبنیات کاله

آمل طیور

آمل طیور

تصفیه فاضلاب شیمیایی

تصفیه فاضلاب شیمیایی

پتروشیمی

پتروشیمی

تصفیه خانه قند سپاهان با روش  MBBR

تصفیه خانه قند سپاهان با روش MBBR

کشتارگاه پاک

کشتارگاه پاک

کشتارگاه طیور

کشتارگاه طیور